Spektrum poskytovaných služeb

 

 

Spektrum služeb poskytovaných společností Gestin CE pokrývá komplexně všechny činnosti v přípravě a realizaci staveb. Naši zákazníci si mohou z nabízených činností vybrat pouze ty, které jsou nezbytné vzhledem k charakteru a složitosti uvažované výstavby a s ohledem na fázi, v níž se příprava výstavby nachází. Pracovníci Gestin CE se rovněž ochotně ujmou Vaší zakázky, ať již jde o zakázku drobnější či rozsáhlou investiční výstavbu.

 

Gestin CE spol. s r.o. zajišťuje zejména:

 

1. Ve fázi úvodní přípravy investičního záměru:

Ř       vyhledání vhodných pozemků pro výstavbu včetně zjištění omezujících faktorů výstavby (regulační parametry z hlediska územního plánu, památkové ochrany a ochrany přírody, stav inženýrských sítí apod.),

Ř       vypracování investičního záměru a studie návratnosti investic,

Ř       zajištění veškerých potřebných průzkumů staveniště či stavby (stavebně-technické, stavebně-historické, archeologické průzkumy),

Ř       časová analýza přípravy a realizace projektu,

Ř       zprostředkování koupě vybraného pozemku,

2. Ve fázi projektové přípravy a veřejnoprávního projednání:

Ř       zajištění zpracování studií a projektů nezbytných ve všech fázích schvalovacího procesu ze strany veřejnoprávních orgánů, studií a projektů interiérového vybavení,

Ř       odborné posouzení již zpracovaných studií a projektů,

Ř       zajištění veřejnoprávního projednání projektu v rámci územního a stavebního řízení,

3. Ve fázi výběru dodavatele a při realizaci stavby:

Ř       zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby,

Ř       organizace výběrového řízení na dodavatele včetně odborného posouzení jednotlivých nabídek z hlediska finančního, technického a organizačního,

Ř       odborná pomoc při uzavírání smluvních vztahů s dodavatelem,

Ř       výkon technického dozoru investora od předání staveniště dodavateli až po zpětné předání dokončené stavby investorovi,

Ř       zajištění přejímkového a kolaudačního řízení včetně dozoru nad odstraněním zjištěných závad,

Ř       finanční management v celém průběhu stavby,

4. Ve fázi uvedení stavby do provozu:

Ř       odborná pomoc při uvádění objektu do provozu,

Ř       odborná pomoc při uzavírání případných nájemních smluv

 

a veškeré další související činnosti.